Utgiven
2016-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2016:02
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-45-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
70
Författare
EU-Samordningsfunktionen - Katrin Danerlöv & Judit Wefer
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2016-00335
Ämne
EU, Internationell samverkan

Gemensamma ansträngningar för att stärka vetenskaplig excellens och för att hitta lösningar på globala utmaningar blir allt mer angelägna i en föränderlig värld. Horisont 2020 är det huvud­sakliga europeiska programmet för forskning och innovation och finansierar mobilitet, spets­forskning, samverkan för lösningar inom prioriterade utmaningsområden samt teknikutveckling för konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Föregångaren sjunde ramprogrammet var en betydande finansiär av svensk forskning och innovation och Horisont 2020 som uppvisar en större spänn­vidd och förstärkt budget, inte minst för satsningar på spetskompetens, innebär än större möjligheter.

Detta är den första årsrapport som presenterar det svenska deltagandet i Horisont 2020. Intresset har varit stort i det svenska forsknings- och innovationssystemet och dess vidd gör programmet relevant för såväl forsknings- och innovationsutövare som behovsägare i offentlig sektor och användare i civilsamhället. Svenska organisationer har varit konkurrenskraftiga i tidigare ram­program och i de första utlysningarna för Horisont 2020 har mer än 300 svenska organisationer deltagit, en tredjedel av dem utan erfarenhet av sjunde ramprogramsdeltagande. EU-kommiss­ionens uttalade ambition att fortsätta förenklingsarbetet för deltagande i programmet är värde­full för att öka tillgängligheten och kommer förhoppningsvis att underlätta för ytterligare nya deltagare.