WoTIM

Diarienummer 2013-05518
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 1 392 984 kronor
Projektets löptid februari 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att studera tillverkning av skumformade 100% cellulosabaserade isolermaterial för att ersätta oljebaserade produkter. Två produkter har utvärderats; dels isolerpaneler och dels isolerskum. En utvärdering av materialens miljö- och marknadsmässiga potential ingick även i projektet. I projektet har vi visat att det är möjligt att skumforma isolerpaneler från mekanisk och kemisk massa med en isolerande förmåga jämförbar med kommersiella produkter. Produktionen har god miljömässig inverkan och visar på en marknadsmässig potential.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar på en stor potential för användning av vedfibrer i miljövänliga isolermaterial. Isolerpanelerna med bra termisk isolering, goda mekaniska egenskaper och brandskydd har tillverkats av pappersmassafibrer genom skumformningsteknik. Analyser visar att isolerpanelerna lämpar sig väl som isolering i väggar och tak i normala byggnader. Produkten har klart miljömässiga fördelar och är vid en tillverkning i anslutning till ett massabruk ekonomiskt intressant. Även teknik för isolerskum av cellulosa för tätningsändamål med lovande egenskaper har tagits fram.

Upplägg och genomförande

Projektet har involverat partners från olika europeiska länder, från akademi till industriella massa- och isolerpaneltillverkare. I projektet har olika aktörer tagit fram massor från både barr- och lövved och tillverkat isolerplattor har med hjälp av skumformning. Plattorna har testats för termisk isoleringsförmåga, mekaniska egenskaper liksom brand- och mögelresistens. Projektaktiviteterna har koordinerats via en övergripande projektledning. Resultaten har sedan kommunicerats till deltagare vid gemensamma möten och till allmänheten via regelbundna Workshops.

Externa länkar

News and events from the WoodWisdom-Net project on the development of cellulose based foam formed insulation panels.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.