Verksamhetsutveckling svensk-kinesiskt materialsamarbete

Diarienummer 2014-05880
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 502 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

En ny strategi har utvecklats med ökad koppling till lokala aktörer och breddning av nätverk. Möjligheter till stöd inom Kina för utbyte har utvecklats. Verksamhet via centrumbildning vid Chalmers har etablerats med reviderad organsiation. Hur ett innovationsforum i Kina kan utgöra ett verktyg för uppkoppling har analyserats och föreslagits. Centrat har genomfört självvärdering enligt plan. Förutsättningarna för MoU mellan Chalmers och CISRI har etablerats, men MoU har inte realiserats ännu. Nytttiggörandeplanen har addresserats, men ännu inte fastlagts.

Resultat och förväntade effekter

Givet ändrade förutsättningar och möjligheter behövs nya uppkopplingar och nätverk i Kina, men med Chalmers och CISRI som samverkande noder. Dialog med SAFEA i Kina skapar här möjligheter, även på lokal nivå, med ett framtida formellt samarbete som grund. Besök och dialog i Kina har haft detta som fokus, vilket även innebär arbetssätt som kan tillämpas generiskt. Vid Chalmers har kontakter utvecklats med valda universitet i Kina med ett antal initiativ som följd som t ex ett nytt STINT-projekt med China South University (CSU) där samverkan med t ex svenska företag kan tillföras.

Upplägg och genomförande

Arbetet har primärt drivits enligt två linjer; organisationsutveckling, utveckling av nätverk i Kina. Utveckling av aktörskonstellationer via svenska universitet har inte prioriterats. Det primära syftet har därmed blivit att säkerställa en organisation som kan fungera framåt och att söka möjligheter till nya vägar för samverkan på lokal nivå Kina. Detta arbete är nu genomfört och centrat vid Chalmers står därmed klart att ta nästa steg i enligt denna strategi där fokus kommer att vara att utgå från svenska företags behov och uppkoppling på lokal nivå i Kina.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.