Växtbioteknik för en biobaserad ekonomi

Diarienummer 2013-02678
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

I agendan har vi tecknat en övergripande bild av de utmaningar och de möjligheter som förädlingen av träd och grödor medför, om vi i Sverige väljer att ta till oss agendans vision om ett hållbart och produktivt jord- och skogsbruk. Centralt för vår vision är ett framtida jord- och skogsbruk som förutom bränsle och mat även förmår producera helt nya biobaserade råvaror till Sveriges framtida gröna industrier.

Resultat och förväntade effekter

För att infria agendans vision krävs dels att vi fokuserar på de befintliga styrkeområden där Sverige redan idag ligger i framkant internationellt, dels att vi prioriterar vissa nyckelområden som är specifika för Sverige eller där vi har särskilt goda förutsättningar att bidra till den internationella utvecklingen. I enlighet med detta har vi identifierat fem nyckelområden som bör prioriteras om vi ska nå målet om en biobaserad ekonomi: Klimatanpassning, Grundforskning och växtbioteknik, Innovationsprocessen, Nya förnybara produkter, samt Hållbarhet och produktivitet.

Upplägg och genomförande

Förslaget till en nationell forskningsagenda har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Torbjörn Fagerström, Claudia Köhler, Ove Nilsson, Sten Stymne, Jens Sundström och Knut Wålstedt. Vid en work-shop i Stockholm den 12 mars 2014 fick arbetsgruppen ta del av tankar och visioner från ett stort antal intressenter från akademi, näringsliv och förvaltning. Dessa visioner har i stor utsträckning inarbetats i texten, samt utgör den väsentliga inspirationskällan till den sammanfattande figuren ´Växtens livskedja´.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.