Värdet av fri kartdata i kriser - Humanitarian OpenStreetMaps volontärer i biståndsorganisationernas tjänst

Diarienummer 2015-02478
Koordinator WIKIMEDIA SVERIGE
Bidrag från Vinnova 13 470 kronor
Projektets löptid april 2015 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Den absoluta majoriteten av projektet genomfördes inte (och pengarna användes inte) på grund av personalbrist. Därmed har målen inte uppfyllts. Projekttiden kunde inte förlängas och pengarna som inte har upparbetats betalas därför tillbaka till Vinnova. Vi hoppas dock kunna genomföra undersökningen i framtiden då den skulle ha ett väldigt stort värde.

Resultat och förväntade effekter

Trots att majoriteten av arbetet inte kunde genomföras har Wikimedia Sverige fått en djupare förståelse för området. Därtill har föreningen identifierat flera relevanta organisationer som vi hoppas kunna samarbeta med i framtiden inom olika projekt, inte minst det Horizon 2020-projekt vi börjat titta på.

Upplägg och genomförande

Det inledande arbetet fokuserade på en litteraturstudie samt det teoretiska arbetet, för att därefter ta fram relevanta intervjufrågor. Tyvärr avstannade arbetet på grund av större organisatoriska förändringar och intervjumaterialet blev inte färdigutvecklat. Flera initiala kontakter togs med relevanta organisationer för att identifiera vilka personer som borde intervjuas och för att diskutera deras arbete. Då dessa organisationer hade liknande mål som oss har vi fortsatt diskussionerna om möjliga samarbeten.

Externa länkar

Vår wikisida där vi beskrev projektet och det pågående arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.