Vägar för innovativa idéer. Medborgare och regionorganisation i ökad och fördjupad dialog

Diarienummer 2013-03977
Koordinator Örebro läns landsting - LANDSTINGETS LEDNINGSKANSLI
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har identifierat flera idéer om hur den kommande regionorganisationen på ett systematiskt och strukturerat sätt kan fånga upp innovativa idéer från medborgarna. Vi har identifierat den del av den nya tjänstemannaorganisationen som kommer att ha det samordnande ansvaret för dessa frågor, även om de specifika personerna ännu inte är utpekade. Den konkreta projektorganisationen kommer att vara klar vid årsskiftet. Projektet har genom sitt arbetssätt klargjort några av de nödvändiga förutsättningar som krävs för att genomföra ett fortsatt arbete.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till de resultat vi generellt sett hade förväntat oss. De workshops vi genomfört har lett fram till många spännande och intressanta idéer om hur den nya regionorganisationen kan verka för att fånga upp idéer från medborgare och hur organisationen kan säkerställa att idéerna omhändertas på ett fruktbart sätt. Omvärldsanalysen har också gett intressanta bilder av hur andra landsting/regioner hanterar motsvarande frågor, även om vi hade förväntat oss en större mångfald aktiviteter totalt sett bland övriga landsting och regioner.

Upplägg och genomförande

Att genomföra projektet i samband med införandet av en helt ny regionorganisation har inneburit att vi har lyckats föra upp frågorna till en gemensam nivå. Projektets workshops har fungerat mycket väl och vi kommer att använda oss av liknande metoder i kommande genomförandeprojekt. Omvärldsanalysen har varit en bra metod för att få inspiration och idéer, men visar också att frågorna inte alltid placeras högt på landstingens/regionernas dagordningar. Det har ibland varit svårt att komma i kontakt med rätt personer och få relevant information från de olika landstingen/regionerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.