Utvecklingsanalys

Diarienummer 2013-05509
Koordinator Almi Företagspartner Östergötland Aktiebolag - Almi Företagspartner Östergötland AB
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets har iterativt utvecklat och verifierat en behovsstyrd metod som skapar bättre förutsättningar för tillväxten i Sveriges små- och medelstora företag. Projektet har utformat insatser för att nå nya företag och erbjuda en utvecklingsanalys som identifierar utvecklingsbehov och synliggör de möjligheter som offentlig finansiering erbjuder. Projektet har även utformat och förankrat en finansierings- och genomförandemodell så att pilotfasen kan övergå till en hållbar och effektiv stödinsats som kompletterar existerande offentliga instrument och stödformer.

Resultat och förväntade effekter

Genomförandemodellen består av en grundanalys av företagets tillväxtkraft baserat på teorier runt tillväxtföretagande. Därefter har företaget arbetat vidare med beskriva och utveckla sina prioriterade affärsmodeller. Detta arbete har resulterat i ett antal utvecklingsområden. Dessa områden har diskuterats i grupp med andra företagsledare, där gruppen fokuserat på ett företags utmaningar vid varje gruppmöte. Parallellt har företaget en rådgivare som stöttat i att genomföra förändringen. Samtliga företag har fått information om det offentliga systemet för finansiering.

Upplägg och genomförande

Val av grundmodell för genomförandet. Urval och information till potentiella företag. Utbildning och certifiering av konsulterna runt de metoder som ska användas i projektet. Uppstart och genomförande av insatser i företagen. Löpande avstämningar mellan ansvariga konsulter och projektledare. Avstämning/iteration/utvärdering vid 2 tillfällen i projektet. Utveckling och dokumentation av lärande och best practise. Löpande diskusisoner i styrgrupp och referensgrupp om resultat, lärande och utveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.