Utveckling av Hygroskopisk Kondensor

Diarienummer 2012-00285
Koordinator HYHEAT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Ansökan avsåg att i en ´miniplant´ göra jämförande samt verifierande prov med mål att kartlägga värmebärarens och värmeväxlarens egenskaper vid de aktuella drifttemperaturerna. Utöver detta även målsättningen att upnnå förväntad prestanda samt ge grunddata för att säkerhetställa en riktig dimensionering av framtida fullskaleanläggningar. Dessa mål har inom detta projekt uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Projektets experimentella värden är enligt förväntan och kommer att ge en låg värmeväxlarkostnad. Sammantaget är resultatet mycket tillfredsställande med siffror som det går att använda för fullskaledimensionering. Nya möjliga konstruktionslösningar med lägre kostnad samt större potential med tillhörande nya affärsmöjligheter har framkommit under dessa försök, dessa måste dock provas ingående i verklig drift

Upplägg och genomförande

För genomförandet av detta projekt krävdes uppförande av en ´miniplant´. Arbetet med dimensionering , konstruktion, uppförande, finansiering samt placering av ´miniplant´ , provning samt genomförande av försökskampanj, mm genomfördes inom projektets ramar. Projektets experimentella värden är enligt förväntan och kommer att ge en låg värmeväxlarkostnad. Sammantaget är resultatet mycket tillfredsställande med siffror som det går att använda för fullskaledimensionering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.