Utveckling av ett trygghetslarm för bruk inom familjen

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 330 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att baserat på en idé från ungdomarna utveckla ett koncept för ett trygghetslarm. Konceptet har tagits fram i samarbete med ungdomarna och IQ. De viktiga aspekterna avseende idén var att larmet skulle vara avsett att användas mellan familjemedlemmar samt ha ett estetiskt tilltalande utseende. Inom ramen för projektet har vi har tagit fram ett koncept som uppfyller dessa krav. Både ungdomar och professionell industridesigner har medverkat vid framtagningen av konceptet.

Resultat och förväntade effekter

Utkomsten av projektet är som planerat ett produktkoncept avseende trygghetslarm. Konceptet kommer att ha en unikhet på marknaden med fokus på att möta upp behov från olika målgrupper, samt beträffande estetik och utformning. De efterforskningar som vi gjort på marknaden stärker ytterligare vårt antagande om att flexibilitet avseende användning samt estetik är eftersatta aspekter inom området trygghetslarm. ökad fokus på design ger dessutom effekter på området i form av ökad efterfrågan.

Upplägg och genomförande

Stora insatser har lagts ner på att arrangera fokusgrupper med olika slutanvändare. Som utgångspunkt för diskussionerna i fokusgrupperna förevisade vi tre olika typer av larmlösningar. Tre företag var involverade och bidrog med material och arbetsinsatser i anslutning till detta arbete. De ursprungliga tankarna från ungdomarna, blandat med utkomsterna från fokusgrupperna var grunden till ett första koncept. Detta förädlades sedan av en industridesigner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.