Utveckling av en ny applikation för att stärka återfallsminskande programeffekter bland brottsdömda

Diarienummer 2015-05962
Koordinator Kriminalvården - KRIMINALVÅRDENS HUVUDKONTOR OCH TPT
Bidrag från Vinnova 2 573 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling hösten 2015

Syfte och mål

Syftet har varit att genom metodutveckling ta fram ett enkelt individuellt stöd för frivårdsklienter i det återfallsförebyggande arbetet. Komplexa behandlingskomponenter och övningar har utvecklats och anpassats så att de går att genomföra i en applikation för telefoner. Stödet ska bidra till ökad närvaro på obligatoriska möten med hjälp av påminnelser och kalenderfunktion samt ökad behandlingsdos i form av KBT-baserade övningar. Projektet har levererat en pilotversion av frivårdsappen "Utsikt" som har provats av 19 frivårdsklienter och 11 frivårdsinspektörer.

Resultat och förväntade effekter

Piloten visar att både klienter och frivårdsinspektörer upplever Utsikt som hjälpsam och lätt att använda och att klienterna gör övningar på egen hand mellan frivårdsbesöken. Majoriteten av både frivårdsinspektörer och klienter rapporterar att de vill fortsätta att använda stödet och att de skulle rekommendera andra att också göra det. Att koppla stödet till kriminalvårdens system har varit ett omfattande utvecklingsarbete som ställt höga säkerhetskrav och varit resurskrävande och de förberedelserna kommer nu också andra utvecklingsprojekt i Kriminalvården till godo.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits i projektform med representater både från kärnverksamhetens behandlingsexperter och IT, i ett nära samarbete som är nytt i myndigheten. Styrgrupper på både taktisk och operativ nivå samt en referensgrupp som varit aktiv under hela processen. Flera utmaningar har hanterats under projektets gång som säkerhetskrav och hantering av personuppgifter. Att koppla ihop appen med kriminalvårdens klientsystem för att få schemafunktionen och påminnelser automatiskt kommer att färdigställas i ett uppföljningsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.