Utveckling av emitterande material till tunna LED-paneler

Diarienummer 2014-00252
Koordinator Eco Spark AB - Ecospark AB
Bidrag från Vinnova 395 949 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att öka intensiteten och verkningsgrad på det emitterade ljuset i hybrid LEDs (HLEDs) genom användande av nanostrukturer av ZnO som modifieras genom dopning och förändringar i nanostrukturen (storlek, form, etc). Efter projektet räknar vi med att vi har förbättrat verkningsgraden med minst en faktor 4 och demonstrerat att nanostrukturer ger förbättrad ljusutkoppling ur HLEDs och att detta påvisar att ZnO har potential att bli nästa stora material för belysningsapplikationer efter GaN.

Resultat och förväntade effekter

Uppnådda prestanda kommer ge oss tillgång till riskkapital med vars hjälp vi kan bygga upp en pilotanläggning i Norrköping för produktion av HLEDs i låga volymer. samt ge oss möjlighet att bygga upp en större utvecklingsenhet i Norrköping för fortsatt utveckling av komponenter som bygger på materialet ZnO. Vi ser även att vi kan använda ZnO som ett prestandahöjande material i liknande typer av komponenter, t ex OLEDs då materialet har egenskaper som kan förbättra ljusutkoppling och verkningsgrad även i dessa komponenter.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförs i tre etapper där etapp 1 innehåller studie och val av lämpliga dopämnen kompatibla med ZnO för att identifiera ett priseffektivt material med hög intensitet. Ett antal analyser av materialet kommer utföras i denna etapp. I etapp 2 kommer en stabil tillverkningsprocess med god repeterbarhet tas fram. Projektet ska demonstreras genom framtagning av en demonstrator med givna prestanda på verkningsgrad, storlek och uniformitet på emitterat ljus. Detta kommer göras i etapp 3 i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.