Utveckling av akustisk koncentrationsmätare för massaindustrin

Diarienummer
Koordinator ACOSENSE AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att ta fram ett funktionellt och användarvändligt mätinstrument för iförsta hand den kemiska pappersmassaindustrin. Målet för projektet var att utveckla ett mätinstrument som kontinuerligt mäter koncentration i vätskor inom pappersindustrin och är unikt på marknaden vad gäller mätsäkerhet, pålitlighet och för att det klarar mätningar på vätskor som inget annat instrument klarar idag.

Resultat och förväntade effekter

Mätinstrumentet ACOspector finns idag tillgängligt kommersiellt och är köpt av tre kunder. På dessa platser har instrumentet kunnat installeras under full produktion och kräver inget underhåll. Intresset för instrumentet är mycket stort i industrin och en förväntad effekt är ökad försäljning samtidigt som stora besparingar i industrin blir möjliga.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i fyra faser. Fas 1 handlade om att ta fram en fungerande prototyp som skulle klara av svåra förhållanden som hög värme, läckage mm. Denna fas blev försenad, men genom en innovativ lösning kunde problemet kringgås. I fas 2 och 3 genomfördes analyser, test och verifiering av instrumentets prestanda. Dessutom genomfördes konsekvensanalys med fokus på miljö- och energibesparingar samt ökad produktivitet. Fas 4 Patentskydd har skett löpande under projekttiden och resulterat i en inskickad ansökan och ytterligare tre under arbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.