Utsiktsplats Forskning

Diarienummer 2013-04537
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Utsiktsplats Forskning har syftat till att stärka kunskapsnivån, analysen och diskussionen om mål och medel för svensk forsknings- och utbildningspolitik i en internationell kontext. Ett ytterligare mål har varit att lägga fram väl genomtänkta förslag och påverka policyutvecklingen. Genom att arbeta med en styrgrupp på hög nivå samt med rapporter, seminarier, workshops, nätverk m.m. har projektet kunnat påverka utvecklingen och lyfta viktiga frågor för belysning och diskussion.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genom rapporter och analyser, diskussioner, seminarier, workshops m.m. belyst och problematiserat viktiga frågeställningar inom det forskningspolitiska området. Bland dessa finns frågor som berör forskningspolitikens kunskapsbas, lärosätens samhällsroller resursfördelning till och styrning av lärosäten, forskningsinfrastrukturer/demonstrationsanläggningar, internationalisering, attraktion av utländska forskningsinvesteringar och forskningsfinansieringsmetoder. Projektet har lagt olika förslag, som också påverkat policyutvecklingen.

Upplägg och genomförande

Utsiktsplats Forskning har arbetat med analyser, rapporter, diskussioner, seminarier, workshops, samt med kontakter/utbyten med "policy makers". För varje delprojekt beslutades vilka metoder som var lämpliga för att nå de uppsatta målen som beslutades om av styrgruppen. Interna resurser vid IVA samt i vissa fall externa konsulter användes för olika delprojekt. Genom olika kommunikationsmetoder lyftes frågeställningar, resultat och förslag för debatt. En sammanhållen slutrapport produceras.

Externa länkar

Huvudsaklig hemsida för projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.