Uthållig produktion i höglönelandet Sverige

Diarienummer 2011-01748
Koordinator Svensk-tyska forskningsföreningen
Bidrag från Vinnova 127 012 kronor
Projektets löptid maj 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Studien syftar till att presentera hur tysk produktionsteknik inom verkstadsindustrin utvecklas inom ett antal nyckelområden och att ställa samman resultatet så att det är underlag för ett produktionsdtekniskt seminarium i Sverige. Studiens resultat finns som en power-point-presentation färdig att använda. Materialet är så omfattande - ca 2 timmars föredrag- att det med fördel kan bilda underlag för kortare presentationer med olika inriktning. Områden som behandlas är bl.a. höglöneproblematiken, resursminimering, den emissionsfria fabriken och utvecklingen av Lean.

Resultat och förväntade effekter

Presentationsunderlaget ger en bred syn på utveckling av produktion och produktionsteknik i Tyskland. På grund av faktorer som varken projektet eller Vinnova kan styra över har resultatet ännu inte presenterats.

Upplägg och genomförande

Att följa den produktionstekniska utvecklingen i Tyskland innebär att man måste veta var källorna finns och inte minst kunna värdera deras kvalitet. Att göra ´Google-projekt´ går alltså inte. Resultaten baseras på besök i Tyskland, personliga kontakter och studium av specifika forsknings- och industriprojekt. Metoden för insamling, verifiering och sammanställning av fakta har enligt min mening fungerat väl. Observara dock att en studie av detta slag är färskvara. Det hade varit bättre att redan från början sikta på att resultatet skulle presenteras i flera fora.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.