Urbana akustikskärmar

Diarienummer 2013-03049
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för bygg- och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 4 892 579 kronor
Projektets löptid november 2013 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har visat att vår ursprungsidé om låg akustikskärm för vägtrafik i stadsmiljö går att implementera framgångsrikt. Vi bedömer att konceptet har blivit mer känt och accepterat under projekttiden. Våra case vid Holmiaparken och Liljeholmsbron, presenterade i det framtagna informationsmaterialet, utgör goda exempel för att attrahera vidare intresse. De uppbyggda kunskaperna och erfarenheterna är viktiga att sprida vidare för att fler låga skärmar ska implementeras på fler platser, såväl nationellt som på sikt internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Den akustiska effekten på vägtrafikbuller för den installerade skärmen på Liljeholmsbron mättes till 5 dB på gång-/cykelbanan, vilket är en betydande förbättring. Beräkningar påvisade en liknande effekt i de närmsta delarna av det intilliggande grönområdet Tantolunden. Med passager av cirka 6000 cyklister och 3000 fotgängare per dygn totalt över bron, och uppskattningsvis ett par tusen besökare i grönområdet, bedöms miljöeffekten vara signifikant.

Upplägg och genomförande

Konceptet med låga akustikskärmar för vägtrafik har i och med projektet tagit ett betydande steg framåt. Förutom skärmuppförandena har projektet genomfört de planerade buller- och upplevelsemätningarna; auraliseringarna (ljudsynteser); samt de förberäkningar av akustiska insättningsdämpningsdata som kan användas som korrektion vid beräkningar med existerande bullerkartläggningsmjukvaror. Förutom vid workshops har projektresultaten spridits via utskick till nyckelpersoner, via artiklar på akustikkonferens och på SKL:s Trafik- och gatudagar.

Externa länkar

Projektets hemsida hos projektledaren

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.