Uppstart av SWINNO 2.0

Diarienummer 2014-03991
Koordinator Lunds universitet - Ekonomisk-historiska institutionen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att i ett litet uppstartsprojekt under hösten 2014 undersöka möjligheten av att bredda innovationsdatabasen SWINNO. Vi har kommit fram till hur detta bör göras i SWINNO 2.0 och förankrat det hos VINNOVA. Vi har påbörjat arbetet med att utveckla en relationell databas, som kommer att vara tillgänglig för allmänheten. Metodologisk konsistens och transparens kommer att bli än tydligare inom SWINNO 2.0 och manualer kommer att skrivas som kan möjliggöra europeiska projekt med samma metod.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att vi efter en del vidlyftiga planer och undersökningar av dessa landat i att huvudsakligen hålla oss inom LBIO-metodikens ram, av teoretiska skäl, men även praktiska. Tillägg från andra källor kommer att kunna göras men det ska då tydligt framgå att källorna är annorlunda.

Upplägg och genomförande

Vi ägnade åtskillig tid under hösten åt att göra tidsstudier och dokumentera vad olika slags omfattande tidskriftsläsning gav ifråga om innovationsfynd. Vi påbörjade även arbetet med att skapa en relationell databas för innovationerna som kommer att vara mer användarvänlig och även förenkla arbetet med databasens uppdatering framöver.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.