Upphandling av ett passersystem för att underlätta tillgängligheten och rörligheten på Lunds Universitet.

Diarienummer 2013-05514
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 499 590 kronor
Projektets löptid december 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var attuppmuntra näringslivet att komma fram med nya innovativa lösningar som kan bidra till lösningar på Lunds universitets och andra offentliga organisationers utmaningar kring en öppen och säker miljö. Behoven av ökad tillgänglighet är stor.Nya säkerhetslösningar kan gynnas av innovationsupphandling. Idag arbetarolika aktörermed sina egna lösningar. En strategi finns framtagen för att gå vidare vilken medupphandlingar som gynnar skapandet av ett open source system. Detta förväntas vara en drivkraft för att lösa universitetets och andra offentliga aktörers behov av integrerade passagesystem, skapa en plattform för nya lösningar inom området samt bidra till svenska företags försprång internationellt (genom utveckling av ny standard).

Resultat och förväntade effekter

Behovet av nya integrerade säkerhetslösningar tillsammans med skapandet av ett open source system skapar förutsättningar för innovation. En testbädd skapas för utveckling av fler nya lösningar inom området. Med en kritisk massa av användare kommer utvecklare att dras till open source. För LU förväntas nya lösningar bidra till bättre flöden, kostnadseffektivitet och innovationsklimat. På längre sikt finns förväntningar om skapandet av en ny standard vilket ger svenska företag ett försprång internationellt genom utveckling av kompatibla produkter/tjänster.

Upplägg och genomförande

Behoven kring tillgänglighet har successivt förtydligats. En analys har genomförts av olika leverantörer av lösningar. Totalt har 28 företag identifierats varav dialog har förts med 5 st. En RFI har skickats ut. Fem workshops med externa aktörer har genomförts. En intern gruppering från olika delar av LU har träffats vilket har gjort att projektet successivt förankrats på universitetet. Ett möte har arrangerats för andra universitet och högskolor i Sverige för att diskutera behoven inom området. Nya kontakter och relationer har utvecklats med andra offentliga aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.