Undertak och ljudbafflar i cellulosafiber

Diarienummer 2013-03268
Koordinator White arkitekter Aktiebolag - WHITE ARKITEKTER AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet med utredningen var att undersöka brand- och ljudkravsförutsättningarna i Norden och Skandinavien för inner- och undertak för att vidare kunna produktutveckla i cellulosabaserade material. Projektet har genomförts och informationen är inhämtad och analyserad. Projektet har varit mycket givande i förståelsen för de skandinaviska byggreglerna. De sagda enkla idéskisserna är framtagna och är en bas för vidare utveckling mot nya produkter. Ett antal företag med huvudintressei undertak och ljudbafflar är listade lokalt i Sverige och internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från min utredning är i rikting mot det förväntade och en tydlig bekräftelse på vad som jag anade. Det är mycket värdefullt att nu ha ett tydligt dokument att utgå ifrån då vidare produktutveckling sker. Listning av intressanta företag ger också en bra och förenklad start i det vidare arbetet.

Upplägg och genomförande

Upplägget för delen brand- och ljudkrav har varit informationssökning, sammanställning och analys dokumentation i rapport. Sökning har skett på internet, bibliotek och genom samtal med initierad personal på Statens provningsanstalt. Skissförslag genom traditionellt kreativt skissarbete med avvägningar kring befintliga lösningar kontra alternativa lösningar som ej finns på marknaden. Listning av intresseföretag genom sökningar i bygg- och företagsfaktakataloger, genomgång av deras verksamhet och sedan dokumentation och analys i rapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.