Trygghetsskapande åtgärder med djur i äldreomsorgen

Diarienummer 2012-01444
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Administrationen i Skara
Bidrag från Vinnova 993 700 kronor
Projektets löptid juni 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för enkätstudien var att få en aktuell bild av andelen äldreboenden med hund resp. katt samt hur många av dessa som har utbildade vårdhundar för att få underlag för framtida behov av utbildning.Detta har skett genom ett webbaserat enkätverktyg. Studien visar på stort behov av utbildning.

Resultat och förväntade effekter

Det framgår av enkätstudien att det finns djur på drygt hälften av boendena. På 155 boenden finns hundar, på 138 katt, på 101 andra djur. Det finns en längre tradition av katt på boendena än med hund. På 155 boenden finns det hund och på 51 boenden används utbildade hundteam. Hunden deltar i verksamheten på olika sätt. Det finns hundar som sällskap och det finns hundar som deltar i planerade insatser mot bestämda mål. På 75 % av boendena som arbetar med djur saknas kunskap om djurfrågor i relation till de äldre. Personalen på boenden med djur bedömer att djuren gör nytta och vittnar om goda effekter

Upplägg och genomförande

En webbenkät har skapats med hjälp av verktyget Netigate och frågor är ställda för att ge en bild av andelen äldreboenden med hund respektive katt i Sverige, hur många av dessa som har utbildade vårdhundar, hur djuret medverkar, utbildningsbehov, ekonomi, ägarförhållanden mm. Enkäten har skickats till chefer på kommunala och privata verksamheter inom äldreboende. Antal utskickade enkäter var 1 412 och svarsfrekvensen 36 %. Enkätsvaren berör 27 600 vårdtagare. Enkätsvaren har bearbetats kvantitativt. Fritexter har bearbetats kvalitativt och materialet har analyserats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.