Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trygg och nära vård i hemmet med stöd av digitala lösningar

Diarienummer
Koordinator Luleå kommun - Socialförvaltningen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Målet i projektet var att ta fram en modell för införande av innovativa arbetssätt med stöd av digitala lösningar där arbetssätt och processer ska säkra en trygg, nära och personcentrerad vård för den äldre patienten. I förstudien har tester genomförts i tre olika miljöer och den framtagna processen har följt följande steg; Behovsbedömning hos patienter/personal, akademi och företag - matcha mot teknik - val av testmiljö - testa under kortare tid utvärdera och återrapportera. Processen har fungerat i sin helhet men en långsiktig etablering av testbädd kräver mer tid och samverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

En arbetsmodell för att bjuda in olika aktörer, såsom akademi, företag, personal och medborgare har testats och en arbetsprocess för tester har upprättats. Lärdomen är att processen fungerar men kräver inledningsvis mer tid för förankrings- och motivationsarbete i berörda verksamheter samt kontaktskapande med företag. Förstudien har visat behov av en organisation med definierade roller och uppdrag, processledare med tid för uppdraget, användarstöd ute i verksamheter och utsedda testenheter. Organisationen kan anpassa testerna till patient, testare och intressenters behov

Upplägg och genomförande

Tester har pågått i de tre miljöerna utifrån var testet var lämpligast att genomföra. Utvärderingen har skett med stöd av patient- och personalenkäter samt underlag för att bedöma besparing av personalresurser. Kontakt med leverantörer om digitala lösningar har skett utifrån behovsanalys med patienter och personal. En webbsida med möjlighet att lämna förslag till tester har även skapats, men ännu inte resulterat i några förslag. Jämställdhetsanalysen genomfördes med stöd av kunniga i området. Kunskap om juridiska aspekter har inhämtats från andra testbäddar och inom kommunen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03709

Statistik för sidan