Triple Steelix - aktivt hållbarhetsarbete

Diarienummer 2013-05498
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning VINNVÄXT - Övrigt och följdinvesteringar

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka hur innovationsmiljön Triple Steelix (TS) kan arbeta aktivt med hållbarhet. Målet var att identifiera behov, bygga upp kunskap och nätverk samt kartlägga metoder och verktyg. Projektet har uppnått goda resultat i samtliga delar, som kommer att kunna nyttiggöras i TS fortsatta arbete med hållbar utveckling för innovationsmiljön.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomfört en kartläggning kring begreppet hållbarhet hos SME representanter inom TS och identifierat en rad behov och idéer till fortsatt arbete kring den gruppen. En undersökning hos representanter för de stora företagen inom TS har visat på stora behov av praktiskt inriktat arbete för att kartlägga och värdera behoven av framtida insatser, insatser som troligtvis kommer generera möjligheter för många intressenter inom TS att initiera FoI och utveckla affärer. TS kommer att utveckla organisationen för att aktivt kunna bistå intressenter i hållbarhetsarbete.

Upplägg och genomförande

En omfattande analys och kompetensuppbyggnad kring ekosystemtjänster och verktyget ESR inledde projektet, vilket ledde till insikter och uppbyggnad av kompetensnätverk. Intervjuer med företagsrepresentanter och akademi ökade förståelsen for framtida behov. Nulägesanalysen på TS visade på framtida möjligheter. Integreringen av CPC gav upphov till praktiskt hållbarhetsarbete i projekt. Förankringen i workshops verifierade idéer till seminarier och utbildningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.