Transparent Intelligens

Diarienummer
Koordinator Glafo AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna satsning har varit att skapa en innovativ tillväxtmiljö i Småland. Det gemensamma målet för Transparent Intelligens och Homes from Sweden blev att samlas inom Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland. Denna miljö ska bygga upp en stark småländsk förankring kring två av landskapets absoluta kärnverksamheter Trä och Glas. Genom att samla län,regionförbund, företag, institut och lärosäten har samtliga regioner och branscher involverats i arbetet med ansökan. Genom satsningen kan alla intressenter samlas kring en gemensam strategi för innovativ tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

Ansökansarbetet har givit en samsyn kring smålandsregionens kärnverksamheter Trä och Glas. Analysen av de framtida bostadsbehoven har resulterat i formuleringen av en strategi för byggande av flerbostadshus i träbaserad modulform. Glasmässigt har regionerna en djupare insikt i planglasets framtida möjligheter som material för innovativa produkter inom bygg-, fordons- och elektronikbranschen. Genom att kombinera de två branscherna i en gemensam Vinnväxtmiljö förväntas en avsevärd effekt på innovationsklimatet och därmed även tillväxtmöjligheterna i Smålandsregionen.

Upplägg och genomförande

2012 lämnades ansökan ´Transparent Intelligens´ in till Vinnova. Denna beviljades planeringsbidrag för 2013 med förbehållet att den samordnas med ansatsen ´Homes from Sweden, och omvänt. Projekten samlades i Vinnväxtmiljön ´Smart Housing Småland´ som samlade de regionala, politiska, akademiska och företagsorienterade nätverken som förankrats i resp satsning. En styrgrupp med representanter från ovanstående grupperingar formades omedelbart Tre Framtidsverkstäder under våren förde samman alla aktörer och utgjorde grunden för den slutliga ansökningstextens struktur.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03421

Statistik för sidan