Träningsmiljö för gruvsäkerhet - med forskning på inlärning och motivation

Diarienummer 2014-04904
Koordinator Zordix AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har i detta projekt utvecklat en prototyp till en innovativ lärmiljö för säkerhet i gruvor. Det förväntade resultatet från forskningsstudien har varit en grundläggande kartläggning av hur en prototyp som innehåller tekniker och tillämpningar från områdena serious games och gamification som ett sätt att förmedla säkerhetsrutiner uppfattas av de anställda på ett gruvbolag. Resultaten har varit överväldigande positiva och kan nu användas att uppvakta investerare och kunder.

Resultat och förväntade effekter

Vi har uppnått vårt huvudsakliga mål, att tillverka en prototyp samt testa den tillsammans med forskare på den tilltänkta användargruppen. Resultatet av forskningsstudien visar att den testade interaktiva träningsmiljön upplevdes som positiv av respondenterna och skulle kunna utgöra ett bra verktyg för lärande av säkerhetsrutiner i industrin. Tack vare satsningen kan vi nu presentera resultatet för investerare och kunder såsom gruvbolag i Sverige och internationellt.

Upplägg och genomförande

För att uppfylla de mål som formulerats utifrån studiens syfte har både kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpats. Tyngdpunkten har legat på enkäter som kompletterats med kvalitativa intervjuer. Den interaktiva träningsmiljön ansågs förmedla information och regler på ett lättillgängligt, roligt och tydligt sätt. Utifrån studiens resultat kan den interaktiva träningsmiljön rekommenderas för inlärning av säkerhetsrutiner. Resultatet pekar på att träningsmiljön har potential att bidra till ökad riskmedvetenhet och minskat risktagande bland industriarbetare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.