Trängselskatt Göteborg

Diarienummer 2013-03091
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Transport- och miljöinnovationer - 2013

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sina mål. Projektet har resulterat i stor kunskapsspridning i ett stort antal mediehändelser, samverkan mellan myndigheter och universitet och forskningsinstitut, genom nationella och internationella konferenser, och besök av utländska delegationer. Projektet har resulterat i fyra vetenskaplig publiceringar och en doktorsavhandling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har redan bidragit till målet att utvärdera effekterna av trängselavgifterna i Göteborg baserat på detaljerade analyser av data. Vi har klarlagt hur trafikeffekterna, prognosmodeller samt hur vilka faktorer som påverkar politisk och allmänhets acceptans för trängselskatt. Vi har också på olika sätt spridit av denna kunskap både internationellt och nationell. Detta har bidragit till bättre beslutsunderlag för uppfyllelse av de transportpolitiska målen nationell (e.g. samhällsekonomisk effektivitet) samt främjat trängselskatt i ett internationellt perspektiv.

Upplägg och genomförande

Projektet har utvärderat effekterna av trängselavgifterna i Göteborg mer detaljerat och exakt än vad som gjorts av inblandade myndigheter, baserat på dataunderlag från inblandade myndigheter: Alla flödesdata, restidstata och restidsosäkerhets data är insamlade och kvalitetsgranskade. Vi har analyserat trafikeffekterna, samt förklarat hur olika faktorer styr för politisk och allmänhets acceptans för trängselskatt, beräknat fördelningseffekter och hur väl prognosmodellen Sampers kunde prognosera effekterna av trängselskatterna för alla trafikslag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.