Towards a Health Innovation Alliance - introducing a Living Lab perspective

Diarienummer 2012-03095
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Bidrag från Vinnova 1 938 265 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att integrera Halmstad Living Lab med Hälsoteknikcentrum Halland och Hälsoteknikalliansen i en ny konstellation som benämns HälsoInnovation Halland. Vi har vidareutvecklat behovsdrivna innovationsprocesser för att bygga en varaktig miljö. Detta är en uppskalning, kraftsamling och mobilisering för att vidareförädla en gedigen teoretisk bas i praktisk tillämpning med enade och breddade aktörer. De tre verksamheterna är nu integrerade och fungerar som motor i att mobilisera fokusområdet hälsoinnovation, vid Högskolan i Halmstad.

Resultat och förväntade effekter

De olika verksamheterna har integrerats genom att ingående lära känna varandra och aktivt arbeta med en gemensam värdegrund. De tidigare erfarenheterna har belysts och sammanfattats, omvärldsanalys genomförts och gemensamma projekt har bedrivits. Detta har legat till grund för det arbete vi har genomfört för att identifiera vision, organisation, arbetssätt, budskap och erbjudanden. En kreativ fysisk miljö har skapats. Vi är övertygade om att vi gemensamt står starka och är väl rustade för framtiden. Under 2014 intensifieras arbetet med verksamhetsplan och finansiering.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit organiserat i sju olika arbetspaket: (1) Utveckla erbjudanden; (2) Utveckla kreativ miljö; (3) Sammanställa tidigare erfarenheter; (4,5) Identifiera och genomföra gemensamma projekt; (6) Identifiera verktygslåda samt (7) Paketering. Projektet har löpt enligt plan men p.g.a. att alla processer som ingått i storsatsningen av Hälsoinnovationsområdet vid Högskolan i Halmstad, har initierats samtidigt har detta bidragit till att projektet funnit svårigheter att genomföra vissa aktiviteter, som var tänkt i den initiala projektplanen, och fått skjutas fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.