Tjänsteinnovation - utveckling av strategisk forskningsagenda

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att skapa en tjänsteinnovationsagenda med nationell förankring som prioriterar de forskningsområden som näringslivet har störst behov av och som effektivt kan vara betydelsefulla för att på kort till medellång sikt bidra till tillväxt, effektivitet och lärande. Vi har också arbetat fram tillvägagångssätt för att säkerställa att forskningen blir attraktiv för näringslivet och skapar en struktur för att bättre bjuda in företag till samverkan. Viktig del för denna agenda har också varit att säkerställa spridning av de resultat som forskningen genererar.

Resultat och förväntade effekter

Agendan, tillsammans med kommande SIO ansökan, visar på ett tillvägagångssätt där vi i samverkan mellan akademi och näringsliv kan initiera och driva mer än tio ekosystemprojekt med tydlig spets för Sverige. Ekosystemprojekt kan likställas med demonstratorprojekt, men i tjänsteforskningens fall görs detta med fördel i det befintliga näringslivet i en öppen miljö. Agendan kommer att öka näringslivets kompetensnivå med nyttan av tjänsteinnovation, både i teori och praktik. Samt säkerställa internationellt akademiskt ledarskap med minst 80 inblandade företag i projekten.

Upplägg och genomförande

Vi kan konstatera att det finns en god forskningsbas och högt engagemang inom tjänsteinnovation. Arbetet med att ta fram agendan har omfattat över 100 intervjuer, 3 workshops, 5 runda bordssamtal m m. Materialet har testats analyserats i bland annat 4 styrgruppsmöten och 2 akademiska styrgruppsmöten. Angreppssättet har sedan även testats mot riksdagsmän och gentemot andra agendor mm. Responsen har varit mycket positiv och målbilden delas. Inte minst eftersom arbetet i det framtida arbetet med tjänsteinnovation är proaktivt med reella utmaningar som kräver samverkan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.