Time Data Management for Smart Factories

Diarienummer 2015-04520
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme Autumn 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utforska hur rättvisande tidsunderlag kan säkerställas och hållas uppdaterat genom integrering av beredning, produktionsuppföljning och affärssystem. Projektmålet var att utveckla ett digitaliseringskoncept som innefattar en komplett prototyp och beslutsmodell för Time Data Management som kan ge förutsättningar för smarta fabriker. Detta mål har uppnåtts då ett fungerande prototypsystem är idag operativt.

Resultat och förväntade effekter

Ett fungerande prototypsystem finns operativt vid slutmonteringen i Volvo Pentas fabrik i Vara. Fortsatt arbete pågår med att implementera systemet vid fler avdelningar. Analysen av systemet samt utvecklingen av beslutsmodell har resulterat i en publikation i vetenskaplig tidskrift som för närvarande är under granskning (omgång 2). Projektresultaten kommer även att spridas i populärvetenskaplig format via ex. NyTeknik, branschtidning eller liknande när publikationen är accepterad.

Upplägg och genomförande

En utökad nulägesanalys innefattade utbildning i praktiskt handhavande av befintligt system, analys och modellering av historisk uppföljningsdata samt en utökad litteraturstudie för kartläggning av området. Detta låg till grund för kravställningen till prototypsystemet samt utvecklingen av beslutsmodellen. MVV Information Technology vidareutvecklade och integrerade befintliga system till den prototyp som är operativ idag. Under processen genomfördes även flertalet intervjuer med nyckelpersoner såsom produktionsingenjörer och systemutvecklare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.