Tillverkningsenhet för högtöjbara pappersprodukter för tillverkning av 3-D förpackningar

Diarienummer 2013-04367
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med projektet var att utreda möjligheterna för att bygga om Innventias pilotpappersmaskin FEX för tillverkning av papper med en hög töjbarhet både i maskin- och tvärrsriktning. Målet var att ta fram en detaljerad plan för hur olika processkoncept kan implementeras och vilket investeringar som behövs i samband med detta. Utöver detta skulle potentialen till verksamhet kring testbädden i form av ett forsknings- och företagskonsortium kring tillverkning av högtöjbara papper undersökas. Båda målen har uppnåtts och resultaten har sammanfattats i två interna Innventia-rapporter.

Resultat och förväntade effekter

Utredningen slutsats är att implementeringen av flera olika processidéer är fullt möjligt. Utöver det är intresset från industrin för högtöjbara pappersprodukter stort, och även delar hos intressanta pågående forsknings- och innovationsprojekt, till exempel VINN excellence center BiMaC innovation, kan länkas till den planerade tillverkningen av högtöjbara papper. Verksamhet för tillverkning av större mänger högtöjbara papper i pilotskala kan påbörjas under 2015, förutsatt att en lämplig finansiering för implementeringen av de olika processidéerna finns på plats.

Upplägg och genomförande

I början har olika processidéer sammanställt i en litteraturgenomgång. Några av de nämnda idéerna identifierades som särskilt lovande. För dessa idéer har ett planerings- och investeringsunderlag för de nödvändiga maskinella kompletteringarna av pilotpappersmaskinen FEX vid Innventia tagits fram. Utöver det har det även tagits fram ett förslag på ett forsknings- och företagskonsortium kring tillverkning av högtöjbara papper på FEX.

Externa länkar

http://www.innventia.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.