Tillgänglighetsdesign som idé och praktik. Potential för hållbart resande i svenska storstadsområden.

Diarienummer 2017-04706
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Projektets mål har varit att undersöka de centrala dimensionerna av tillgänglighetsdesign som idé/begrepp, samt att ge en bild av hur tillgänglighetsdesign (el liknade ansatser) används i utveckling och planering av framtidsinriktad kollektivtrafik i svenska storstadsområden: pilot för självkörande bussar i Kista respektive planeringen av en urban linbana i Göteborg. I projektet diskuteras om och hur tillgänglighetsdesign kan bidra i arbetet för en socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling med fokus på urbana transporter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet, som har varit av kunskapsbyggande karaktär, har bl a visat att tillgänglighetsdesign är ett oprecist begrepp, som är svårt att tillämpa i praktiken. Vidare noteras att de ambitioner som tillgänglighetsdesign syftar till att realisera, redan uttrycks genom andra begrepp, målformuleringar och riktlinjer. Sammantaget bedömer vi inte att det finns någon särskilt intressant potential i att arbeta vidare med just begreppet tillgänglighetsdesign inom området urbana transporter.

Upplägg och genomförande

Studien har genomförts med en kvalitativ metodansats och grundas i två olika typer av empiriskt material: dels dokument från nationell policy och lokala/regionala planeringsdokument, dels intervjuer med sakkunniga på nationella myndigheter, samt planerare vid regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.