Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillgänglighetsdesign som idé och praktik. Potential för hållbart resande i svenska storstadsområden.

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål har varit att undersöka de centrala dimensionerna av tillgänglighetsdesign som idé/begrepp, samt att ge en bild av hur tillgänglighetsdesign (el liknade ansatser) används i utveckling och planering av framtidsinriktad kollektivtrafik i svenska storstadsområden: pilot för självkörande bussar i Kista respektive planeringen av en urban linbana i Göteborg. I projektet diskuteras om och hur tillgänglighetsdesign kan bidra i arbetet för en socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling med fokus på urbana transporter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet, som har varit av kunskapsbyggande karaktär, har bl a visat att tillgänglighetsdesign är ett oprecist begrepp, som är svårt att tillämpa i praktiken. Vidare noteras att de ambitioner som tillgänglighetsdesign syftar till att realisera, redan uttrycks genom andra begrepp, målformuleringar och riktlinjer. Sammantaget bedömer vi inte att det finns någon särskilt intressant potential i att arbeta vidare med just begreppet tillgänglighetsdesign inom området urbana transporter.

Upplägg och genomförande

Studien har genomförts med en kvalitativ metodansats och grundas i två olika typer av empiriskt material: dels dokument från nationell policy och lokala/regionala planeringsdokument, dels intervjuer med sakkunniga på nationella myndigheter, samt planerare vid regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2017

Diarienummer 2017-04706

Statistik för sidan