Tillgänglighetsdesign som idé och praktik. Potential för hållbart resande i svenska storstadsområden.

Diarienummer 2017-04706
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Projektets syfte är att fördjupa insikterna om tillgänglighetsdesign som idé, samt utveckla förståelsen av vad tillgänglighetsdesign kan bidra med, konkret, i utveckling av socialt och ekologiskt hållbara transportlösningar för urbana miljöer. Studiens empiriska fokus är avgränsat mot området kombinerad mobilitet. I syftet ingår att nå en empiriskt grundad förståelse av viktiga steg som behöver tas för att etablera tillgänglighetsdesign som perspektiv och arbetssätt i planering, upphandling och utveckling av kombinerade mobilitetstjänster i svenska storstadsområden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet, som är ett så kallat initieringsprojekt, är av explorativ och kunskapsutvecklande karaktär. Genom att fördjupa insikterna om tillgänglighetsdesign som perspektiv och arbetssätt kommer projektet ge ett viktigt bidrag till kunskapsutvecklingen inom hållbar stadsutveckling och hållbara urbana transporter. Avsikten är att projektet i ett senare steg ska leda vidare till mer utvecklade projektidéer som kan vidareutvecklas som test/demo/utvecklingsprojekt med en bredare konstellation av aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Studien innefattar tre delar: 1) Kunskapssammanställning (state of the art) om tillgänglighetsdesign som idé, begrepp/perspektiv (nov 2017-jan 2018) 2) Empirisk analys av hur tillgänglighetsdesign (eller närliggande ansatser) tillämpas i praktiken idag i utveckling, planering och upphandling av kombinerade mobilitetstjänster i svenska storstadsområden (feb-maj 2018) 3) Syntes och avrapportering med fokus på vad som är den viktigaste potentialen med tillgänglighetsdesign som perspektiv och arbetssätt i ett svenskt urbant transportsammanhang (april-sep 2018)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.