The role of knowledge integration for Open Innovation

Diarienummer 2014-06111
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 135 176 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är genom en gästforskarvistelse av Professor Keld Laursen Copenhagen Business School stärka analysen av hur Open Innovation slagit igenom i svenska, italienska och finska företag verksamma i verkstadsindustrin, utifrån en enkätstudie genomförd i dessa länder. Professor Laursen har under 2015 genomfört två vistelser vid Linköpings universitet och mycket aktivt medverkat i analys av data och författande av två manus där resultaten rapporteras.

Resultat och förväntade effekter

Professor Laursens medverkan i forskningsprojektet har starkt bidragit till att dess vetenskapliga kvalitet, med avseende på metodologisk och teoretisk utveckling. Dessutom har projektets svenska medarbetare kunnat utveckla nya kompetenser. Studiens resultat visar att öppenhet med avseende på kunskapsdomäner och geografisk spridning är till gagn för innovation. Hög grad av öppenhet mot många partner inverkar dock negativt på innovationsförmåga. Resultaten visar också att företag aktivt kan överbrygga hinder för öppen innovation med hjälp av olika ledningsaktiviteter.

Upplägg och genomförande

Professor Laursen har vid två tillfällen (vecka 15 och vecka 21, 2015) besökt Linköpings universitet för arbete i projektet. Dessutom har Professor Laursen mycket aktivt arbetat i Köpenhamn med analys- och skrivarbete före, mellan och efter dessa två besökstillfällen. Fokus för aktiviteterna har varit två manus där resultat från studien rapporteras men forskningsseminarier har också genomförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.