Textil från havsråvara

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB
Bidrag från Vinnova 345 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Inom projektet identifierades material från havet och från sjöar i Sverige som kan användas för textila ändamål. Biomassa från havsbaserade råvaror är ett viktigt alternativ för att ersätta fossila råvaror och komplettera traditionella landbaserade material som bomull. Projektet har kartlagt befintliga tekniker och möjligheter för ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart produktionssystem för storskalig produktion av textilfibrer och andra material från komponenter såsom polysackarider eller cellulosa.

Resultat och förväntade effekter

Två tillvägagångssätt har identifierats som de mest lovande idag. Biobaserade polyestermaterial, exempelvis PLA, kan för närvarande tillverkas med majsstärkelse. Alginat är ett alternativ för att undvika kända nackdelar från markanvändning och konkurrens med mat. Lämpliga alger med hög halt av polysackarid, och som växer i kalla klimat inkluderar kelp och Ulva. Cladophora, som ofta ses som en olägenhet, innehåller cellulosa som potentiellt kan användas för att producera högpresterande fibrer.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes av experter vid Swerea IVF inom textila processer och hållbarhetsbedömning, tillsammans med ansvariga från IKEA som arbetar med materialanskaffning och teknikutveckling. Projektet startade med en litteratur- och patentstudie. Experter på alg-forskning deltog i en workshop där vi presenterade framtaget material och diskuterade viktiga slutsatser. Detta bidrog till att upprätta ett nätverk som inkluderade partners som täcker hela kedjan från odling och skörd av alger till att producera textilier med en hög potentiell marknad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01435

Statistik för sidan