Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd för recirkulation av fosfor från avlopp, slam och aska

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Borås
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta planeringsprojekt var att undersöka intresse, behov och potentialen av en testbädd för fosforåtervinning från avlopp till produktiv mark samt planera för realiseringsfasen. En testbäddsarena kommer att positionera sig väl i den internationella utmaningen att finna hållbara systemlösningar för recirkulering av näringsämnen. Idén om en sammansättning av fysiska testmiljöer och oberoende utvärdering har skapat intresse bland alla berörda aktörer: VA-huvudmän, teknikleverantörer, entreprenörer, lantbruksrepresentanter och myndighet.

Resultat och förväntade effekter

Projektets effektmål ämnar bidra till resurshushållning av fosfor med bäring av bl.a. miljömålen: ”En giftfri miljö”, ”Ingen övergödning” och ”God bebyggd miljö” genom att bidra till ökad kunskap bland svenska VA-kollektivet om förekommande fosforåtervinningsprocessers för- och nackdelar utifrån lokala och regionala förutsättningar samt beslutsstöd inför kommande investeringar för hållbara systemlösning för näringsåtervinning. Testbädden ska säkerställa att attraktiva och säkra fosforprodukter till slut når produktiv åkermark i Sverige i en cirkulär ekonomi.

Upplägg och genomförande

Initieringsfasen har i stort sett följt den planerade processen från ansökan, utifrån följande aktiviteter: omvärldsanalys, behovsanalys, inventering, utveckling av aktörskonstellation, utkast på affärsmodell samt skiss på genomförandeplan för projekterings- och realiseringsfas. Genom projektgruppsmöten, medverkan på konferenser och ett avsevärt antal intervjuer med identifierade viktiga aktörer har den initiala projektidén utvecklats. En mindre projektgrupp med RISE, VA-huvudmän och teknikleverantörer jobbar nu med ansökan för nästkommande faser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02328

Statistik för sidan