Testbädd för hydrokemiska metallåtervinningsprocesser i pilotskala

Diarienummer 2013-01952
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 422 200 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förbereda utveckling av en befintlig pilotanläggning för hydrometallurgiska processer till en generellt tillgänglig anläggning. Resultaten från den befintliga hydrokemiska pilotanläggningen har varit till stor nytta för framtagandet av robusta metallåtervinningsprocesser. De företag som deltar i centret Competence Center Recycling samt ett antal andra företag och stöder en utveckling till en öppen testbädd inom CCRs arbete. En omfattande infrastruktur av analystekniker finns, d.v.s. investeringskostnaderna för testbädden blir låga.

Resultat och förväntade effekter

Allteftersom återvinning blir en mera naturlig del av materialanvändningen i industrin och samhället kommer med stor sannolikhet nya företag att skapas kring till exempel hydrokemiska återvinningsprocesser. Vi är nu bara i början av den utvecklingen och i den kan testbädden utgöra en förstärkningsfaktor för innovationer och utveckling av nya arbetsmöjligheter. Genom att testbädden lokaliseras till Chalmers finns möjlighet för företag att få stöd i hela utvecklingen av sina idéer från labförsök till uppskalad process. även modellering av processen kommer att erbjudas.

Upplägg och genomförande

Den planerade hydrokemiska testbädden har väckt intresse hos industrin. Den lämpligaste organisationsformen är under Competence Center Recycling under värdskap av grupperingen Kärnkemi/Industriell Materialåtervinning på Institutionen för Kemi och Bioteknik. En omfattande infrastruktur av analystekniker finns på plats. Lämplig lokal har tingats i Kemihuset, Chalmers. Redan anställd personal kan arbeta med testbädden på flexibel deltid. Gruppen ingår i det Europeiska hydrokemiska institut som planeras och testbädden blir en svensk nod i detta.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.