Testbädd för äldreomsorgen i Malmö stad

Diarienummer
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Stadskontoret, avd Vård och omsorg
Bidrag från Vinnova 382 112 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Malmö stad har i samarbete med Malmö högskola, MEDEA och andra aktörer undersökt förutsättningarna för att etablera en testbädd för äldreomsorgen. Arbetet i förstudien har gett kunskap och skapat förutsättningar för att etablera en testbädd. En struktur för testbädden med arbetssätt, processer och funktioner har identifierats. Innovationslösningar för äldre har genereras. Det har gjorts förberedelser till en projektansökan för att etablera och utveckla en testbädd för äldreomsorg. Ansökan kommer att ha utgångspunkt i den kunskap och de idéer som utvecklats i förstudien.

Resultat och förväntade effekter

Det finns goda förutsättningar för att etablera testbädden. Tre behovsområden har identifierats - trygghet och säkerhet, social samvaro, bostäder. Innovationslösningar har genererats allt ifrån mobila larm och översättningsappar, till webbaserade system för lokalt tjänsteutbyte. Testbäddens struktur ger möjligheter att utveckla, testa och implementera innovativa idéer kring organisatoriska lösningar, arbetsprocesser och effektiviserande produkter, säkerhets- och trygghetsstärkande lösningar. En projektansökan har förberetts.

Upplägg och genomförande

Aktiviteterna i förstudien har varit dialogmöten, fokusgrupper och workshops med tvärsektoriell samverkan. Aktiviteterna har bl.a. syftat till att förankra etablering och utveckling av en testbädd. Information och synpunkter om brukares behov har inhämtas. En workshop arrangerades för att diskutera hur innovativa lösningar kan skapa förutsättningar för ett utvecklande och tryggt liv för äldre i Malmö med deltagare från akademi, privat-, offentlig- och ideell sektor. Detta resulterade i en samling kreativa lösningar och att flera nätverk har bildades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02058

Statistik för sidan