Test av processer för framställning av lignin-baserad kolfiber prekursor (ProFiber)

Diarienummer 2012-04018
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att skapat förutsättningar för en framtida testbädd för framställning av lignin-baserade kolfiber (CF). Projektet har skapat grunden för ett starkt konsortium med industrier från den aktuella värdekedjan. Kontakter med andra aktörer inom närliggande områden har knutits. Flera företag inom svensk skogsindustri har uttalat intresse av att finansiellt stödja en kommande testbäddsansökan och därmed delta i ett konsortie. Smältspinnutrustning har testats och investeringar har identifierats för lignin-baserad CF framställning.

Resultat och förväntade effekter

Grunden för ett starkt konsortium har skapats med industrier från värdekedjan ligninframställning till CF användning och kontakter med andra aktörer inom närliggande områden har knutits. En testbädd för lignin-baserade CF förväntas stärka svensk skogsindustris konkurrenskraft bla. genom ökat råvaruutnyttjande och ny produkt. Svenska aktörer längs värdekedjan får möjligheter att utveckla nya lättviktsmaterial från återvinningsbara råvaror. Det nya gröna lättviktsmaterialet bidrar till minskat oljeberoende och lägre bränsleförbrukning för transportsektorn.

Upplägg och genomförande

Ett möte har genomförts med de sex industri-partner som ingår i referensgruppen, varav två har kommit till under projektets gång. Separata möten har hållits med svenska skogsindustriföretag. Innventia har anslutit sig till nätverket LIGHTer. Kontakter har tagits med andra FoU aktörer engagerade i CF. Sammantaget har ProFiber resulterat i ett stort intresse från de kontaktade företagen och FoU aktörerna för bildandet av en testbädd för lignin-baserade CF. Optimala betingelser för att smältspinna olika ligniner är instrumentberoende men har bestämts för det nya instrumentet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.