Tall Timber Facades - utveckling av kostnadseffektiva och säkra klimatskal för träbyggnade

Diarienummer 2013-05358
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Trä, Skellefteå
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet var att underlätta säker utformning av hållbara och därmed kostnadseffektiva konstruktionslösningar av trä för klimatskärmen i höga byggnader. Detta åstadkoms med riskanalysmetoder (RiFa) som möjliggör för planerare och producenter att ta underbyggda beslut för specifika konstruktioner. Skadefenomen och konsekvenser av fuktinträngning i väggar har utretts. Riskanalyser har gjorts för själva väggen med dess materialskikt samt skadebedömningar för detaljer, t ex fönster, och för modifieringar. LCA and LCC har beräknats för skadescenarier.

Resultat och förväntade effekter

Möjligheter finns att förbättra konstruktioner så att de blir ännu mer robusta, miljömässigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar anpassade för industriellt träbyggande. Den framtagna kunskapen kan bidra som underlag för att visa på när en konstruktionslösning är en riskkonstruktion och kan användas i kommunikation med arkitekter och kunder för att välja bra lösningar. Det finns stor potential för ökat trähusbyggande i Sverige och Europa som är bra för miljön och klimatsmart, och projektet ska bidra till nya fuktsäkra och kostnadseffektiva träbyggnader.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i sex arbetspaket (WP) tillsammans med parter från Tyskland, Norge, Frankrike. De behandlade: koordinering; exponering och fuktbelastning; konstruktionens resistans och skademekanismer; konstruktionsmetoder och semi-empirisk modell; riskbaserade probabilistiska modeller för exponering och påkänning; spridning av resultatet. Projektets komplexitet med flera konstruktionslösningar och skadescenarior krävde många diskussioner och möten. Den svenska delen utfördes i nära samarbete med svenska industriparter.

Externa länkar

http://fungi.tallfacades.eu/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.