System för kartläggning av förorenad mark och avfall - förstudie

Diarienummer 2012-03861
Koordinator ABEM INSTRUMENT Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2011-02959-en

Syfte och mål

Projektet avser en förstudie för ett användarvänligt system för kartläggning av nedgrävt avfall och förorenad mark samt grundvattenskydd m.h.a. geoelektrisk mätning. Dagens mätinstrument fungerar bra för denna tillämpning men det krävs många steg med omfattande manuell datahantering för att komma från mätdata till en tolkbar visualiserad modell. Målet att automatisera processen och strömlinjeforma användargränssnittet m.h.a. programvara är realistiskt och skall genomföras.

Resultat och förväntade effekter

Slutresultatet i form av ett användarvänligt system förväntas leda till att tekniken blir enklare och därmed billigare att använda, dvs den blir mera lättillgänglig. Det leder i sin tur till ökad användning för kartläggning av fd deponier och gammal industrimark, samt grundvattenkartläggning, både i Sverige och utlandet. För ABEM förväntas det leda till större marknadsandelar och öppning av nya marknader. Vidare att intäkter genereras genom försäljning av såväl mätsystem som programlicenser.

Upplägg och genomförande

Målet kommer kunna uppnås genom vidareutveckling och nyutveckling av programvara, och förstudien har legat till grund för en projektplan för detta. Hela dataflödet från fältmätning via dataprocessering till visualisering skall strömlinjeformas och förses med ett användarvänligt gränssnitt. Idag finns programvaror som utför stora delar av detta, men det är fragmenterat och måste länkas samman och kompletteras för att bli en helhet. Koppling till databaser och webtjänster ingår i detta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.