SweTox etapp 4 Etablering

Diarienummer 2013-01776
Koordinator Länsstyrelsen i Stockholms län - Tillväxtavdelningen
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett nytt nationellt centrum för forskning och säkerhetsbedömning av läkemedels och kemikaliers påverkan på människor och miljö - Swedish Toxicology Sciences Institute (SweTox) skapas med start omkr årsskiftet 2013/2014 och successiv utveckling. SweTox bidrar till ett kemikaliesäkert samhälle genom att vara ett internationellt institut där akademi, industriell forskning och kommersiell verksamhet samverkar.

Resultat och förväntade effekter

Implementeringen fullföljs enligt plan. Konsortialavtal mellan lärosätena (KI, Chalmers, GU, KTH, LiU, LU, SLU, SU, UmU och UU) skrivs som reglerar gemensamma resursers användning och verksamhetens styrning. Hyresavtal skrivs med Acturrum. Organisations- och VP för centrumet utformas o ansökan till FORMAS inges KI huvudman för centrumet o Acturum för affärsenhet o anläggning. SweTox skapar förutsättningar för Sverige att säkra en starkare internationell postition o konkurrenskraft betr särskilt den nya toxikologin och säkersbedömning av läkemedel och kemikalier.

Upplägg och genomförande

Projektet visar att tidig offentlig riskfinansiering kan skapa hög samhällsnytta. Genomarbetat beslutsunderlag, stark samordning samt bred och uthållig förankring hos universitet, forskningsorgan, myndigheter och företag säkerställer långsiktighet i verksamhet o finansiering. Etapp 4 inleddes 2013-04-16 och avslutades 2013-09-01. Processen har genomgående fungerat väl.

Externa länkar

www.swetox.com är projektets egen hemsida.Se även: www.lansstyrelsen.se/stockholm

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.