Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences

Diarienummer
Koordinator KUNGL VETENSKAPSAKADEMIEN KVA - Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences
Bidrag från Vinnova 937 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med SSEESS har varit att stärka svenska forskares deltagande i de internationella forskningsprogrammen. Detta har uppnåts genom workshops, seminarium samt resestöd till svenska forskare för att besöka internationella events. Sekretariatet skall även via tydligt informationsarbete lägga grunden för en bättre förståelse för dessa internationella forskningsprogram. Detta har skett genom nyhetsbrev, faktablad, sändlistor samt genom sekretariatets hemsida. Sekretariatet har även genomfört seminarium med beslutsfattare och forskare i informationsyfte.

Resultat och förväntade effekter

Då SSEESS ej är ett forskningsprojekt kan direkt mätbara effekter ej redovisas. Dock har sekretariatet haft ett ökande söktryck för både rådgivning och finansiellt stöd under de år som programmet samfinansierats av Vinnova. Vidare har man lyckats väcka intresse för det nya internationella forskningsprogrammet Future Earth vilket gör att Sverige nu har ansökt om att vara värd för programmets huvudsekretariat.

Upplägg och genomförande

SSEESS arbete har framförallt genomdrivits genom seminarium och workshops samt stödfinansiering där så anses lämpligt. T.ex. resestöd för deltagande i internationella workshops och seminarium. SSEESS informationsarbete har stöttast upp via utgivande av faktablad, nyhetsbrev, utskickslistor samt via SSEESS hemsida.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00948

Statistik för sidan