Swedish Public Transport Research and Innovation Centre SPRINT

Diarienummer 2012-01800
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 1 904 354 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avsåg leda fram till kunskapssammanställningar beträffande IKTs användning, effekter och potential inom området kollektiva transporter samt identifiering av områden där kunskap behöver utvecklas.

Resultat och förväntade effekter

De totalt fyra kunskapssammanställningarna beskriver IKT ur ett resenärsperspektiv (användning, nytta, upplevelse), ur ett planeringsperspektiv (rörlighet, tillgänglighet) samt ur ett innovationsperspektiv (digital infrastruktur, potential, trender). Denna kunskap kan spridas till och nyttiggöras av såväl forskare som praktiker i planerings- och utvecklingsarbete av persontransportsystem. Sammanställningarna har också identifierat ett antal områden där kunskap saknas.

Upplägg och genomförande

Sammanställningarna är resultatet av informationssökning via olika databaser och -källor samt den samlade kunskapen och erfarenheten hos fem parter vilka tillsammans utgör den Västsvenska noden för kollektivtrafikforskning: Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola; Kulturgeografi respektive Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet; SAMOT vid Karlstad Universitet samt Viktoriainstitutet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.