Svenska Uppfinnareföreningen IRT 2013 -2016

Diarienummer 2013-05380
Koordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Bidrag från Vinnova 4 800 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet IRT var att utveckla ett stöd för att hjälpa fler enskilda uppfinnare att nå marknaden med sina uppfinningar. Förslaget var att göra detta genom att bidra med tidig utvärdering av projekts potential, samt att bistå med ett marknadsunderlag. Detta stöd har utvecklats till ett digitalt verktyg som består av två delar; ett utvärderingsverktyg som autogenererar en nulägesanalys som bland annat beskriver finansiella nyckeltal och visualiserar konkurrentsituationen, samt en utvecklingsdel som vägleder uppfinnaren genom innovationsprocessen.

Resultat och förväntade effekter

Det digitala verktyget möter många av de problem som idag inträffar under uppfinnares uppfinningsprocesser. De får hjälp med att tidigt utvärdera den kommersiella potentialen i idén för att själva kunna avgöra huruvida de vill fortsätta med utveckling av idén, ett kommunikationsmaterial som är användbart vid dialoger med intressenter, samt vägledning genom hela innovationsprocessen genom utvecklingsdelen. Som komplement till verktyget har pitchningar på SUF:s lokala föreningar initieras där uppfinnarna får direkt feedback från erfarna aktörer inom innovationsväsendet.

Upplägg och genomförande

Projektet har pågått under fyra år och har under denna tid förändrats allteftersom nya insikter har nåtts genom att olika tillvägagångssätt har testats och utvärderats. I projektet har flera aktörer från akademin bidragit med input. Två forskare från Linköpings universitet gjorde förstudien som låg till grund för projektet. Därutöver har en forskare från Luleå universitet samt tre examensarbetare har bidragit med viktiga synpunkter och förslag på hur stödet bör utformas. Medlemsföreningar och deras medlemmar har varit involverade i testning av diverse element.

Externa länkar

Webbsidan tillhandahåller den plattform som utvärderings och utvecklingsverktyget ligger.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.