Svenska Uppfinnareföreningen 2014

Diarienummer
Koordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Bidrag från Vinnova 2 150 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att stärka förutsättningarna och komplettera rådgivnings - och informationsflödet till uppfinnare och innovationsföretag så att dessa dels förstärks i den egna rollen dels når olika stödåtgärder och finansiering mfl. Genom IRT, SKAPA stipendier, Mentorringar, Uppfinnarpriser, utökad hemsida och stärkt samverkan med kringliggande organisationer har dessa syften nåtts.

Resultat och förväntade effekter

Verksamheten har resulterat i en närmare kontakt med uppfinnarna direkt genom förfrågningar till både föreningens kansli och till de lokala föreningarna samt ett ökat utbud på den nya hemsidan. Frågor runt patent och skyddsformer generellt har öka. En bred informationsbroschyr har tagits fram och spridits. Ett alternativt synsätt på hur idéer kan utvecklas och snabbare nå en marknad har börjat utvecklas.

Upplägg och genomförande

Upplägget är baserat på dels ett vitalt kontaktnät med starka partners för gemensamma aktiviteter dels förståelse för och stöd till uppfinneriets speciella villkor. Föreningen uppfattar sig ha skapat ett starkare i det vitala kontaktnätet vilket är en grund och förutsättning för ett fortsatt arbete med att stärka uppfinnadets roll i näringslivet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-05386

Statistik för sidan