Svensk ligninbaserad kolfiber

Diarienummer 2013-04335
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

En testbädd för att påskynda utvecklingen mot ligninbaserade kolfibrer har etablerats och samtliga arbetspaket inom projektet har genomförts. Företag längs hela värdekedjan har deltagit i diskussioner kring produktutveckling och produktsegment och även gjort egna analyser om hur de kan använda ligninbaserade kolfiberkompositer i sina egna produkter. En unik utrustning där filamenten kan belastas under stabilisering och karbonisering har byggts upp. En process lay-out och teknik specifikationer för en kontinuerlig multifilament kolfiberlinje har utarbetats.

Resultat och förväntade effekter

Den industriella användningen av kolfiber förväntas öka dramatiskt. Kolfiberkompositer kommer att ersätta stål i bilar och transportfordon och reducerar vikten och därmed bränsleförbrukningen. Lignin är ett biobaserat, förnyelsebart material som finns i stora mängder och som kan utgöra startmaterial för kolfiber. Föreliggande testbädd påskyndar utvecklingen av lignin som råvara vid kolfibertillverkning samt att Sverige kan etablera sig som en producent på området. Den tänkta testbäddens position är att vara ett nav och en accelerator för att påskynda utvecklingen.

Upplägg och genomförande

Projektets arbete genomfördes i tre WP och en analys av struktur och genomförande visar att upplägget har fungerat väl. 1.Projektstyrning, workshops, produktutveckling och affärsmodeller 2.Tillgängliggörande av infrastruktur, utveckling av unik utrustning samt marknadsföring av testbädden. 3.Framtagande av teknikspecifikationer och underlag för investering till en kontinuerlig pilotlinje för ligninbaserade kolfibrer.

Externa länkar

En länk till Innventias hemsida som beskriver infrastrukturen i testbädden

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.