SUNSIDE - Solutions for Independent and Active Life

Diarienummer 2014-01595
Koordinator Mälardalens högskola - Mälardalens högskola, Västerås
Bidrag från Vinnova 452 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet för detta projekt är att etablera en nationell process för implementering av innovationer i vård och omsorg. Uppfyllelse: Samtliga uppställda mål i detta projekt har uppfyllts. I projektet genomfördes att antal olika workshops med olika intressenter. Detta resulterade i ett antal definierade fokusområden. Dessutom är inte endast dessa prioriterade fokusområden definierade utan lösningsförlag finns också framtagna på hur dessa fokusområden kan och bör drivas vidare. En nationell strategi finns framtagen för hur arbetet bör drivas vidare i nästa steg.

Resultat och förväntade effekter

Fokus har varit att se vilka områden som är de prioriterade för att påskynda processen så att innovationer kan tas upp av marknaden snabbare. Utifrån dessa prioriterade områden har sedan ett antal lösningsförslag tagits fram. Ett antal konkreta aktiviteter inom respektive område har tagits fram. Strategin är att dessa olika aktiviteter ska drivas av de organisationer/myndigheter som ser detta som sitt område. Det framtida arbetet bör drivas som ett projekt med en övergripande del som sedan koordinerar och aktivt arbetar med de olika delprojekten.

Upplägg och genomförande

Engagemanget och intresset från de deltagande personerna har varit mycket stort i detta arbete. Dessutom har enigheten och samförståndet kring vad som är de prioriterade områdena samt lösningsförslagen varit mycket stort. Denna samsyn på vilka områden som är de prioriterade förvånade många. De prioriterade områden som definerats kan sammanfattas i följande översikt. - Entreprenörens barriärer - Kommuner och landsting prioriterade implementerings barriärer - Internationell samarbete. Inom dessa områden finns ett antal rekommendationer framtagna

Externa länkar

Robotdalens blogg kring ökad självständighet för äldre.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.