Studie av Sverigeförhandlingens arbete utifrån perspektivet samverkan, förankring och genomförande

Diarienummer 2015-06632
Koordinator Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening - Järnvägskluster i Västerås ekonomisk
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syfte med studien är att bidra till att bygga strukturkapital kring kunskaper om och beprövad erfarenhet av att bygga hållbara infrastruktursystem. Att studera effekterna av att förena ambitiöst förberedelsearbete och omfattande samråd med snabbt och kraftfullt genomförande under god kostnadskontroll genom processer som bygger på best practice av svensk ledarskapstradition. Söka förståelse för om dessa kunskaper och erfarenheter ger stora konkurrensfördelar?

Förväntade effekter och resultat

Studien kan bidra till att bygga strukturkapital inom svenskt ledarskap i allmänhet och i synnerhet när det gäller att planera hållbara infrastruktursystem. I sådana miljöer blir ambitiöst förberedelsearbete, omfattande samråd och snabbt och kraftfullt genomförande under god kostnadskontroll sannolikt viktiga egenskaper vilket förväntas ge Sverige konkurrensfördelar på den globala marknaden framöver.

Planerat upplägg och genomförande

Studien föreslås bedrivas under tiden januari 2016 - juni 2018. Utredaren avser att genomföra fortlöpande intervjuer och ta del av delrapporter och annan dokumentation från Sverigeförhandlingen och andra parter, i synnerhet vad gäller arbets- och analysprocesser. Utredaren avser även att intervjua viss projektledningsexpertis på infrastrukturområdet i andra europeiska länder. Presentation sker våren 2018, efter att Sverigeförhandlingen genomfört sitt arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.