Studie av lipid-stabilitet och förändringar av lipider i Parkinsons sjukdom

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Avdelningen för medicinsk masspektrometri
Bidrag från Vinnova 1 065 549 kronor
Projektets löptid januari 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var dels att upprätta ett samarbete mellan tre forskning/industrismiljöer, dels att förbättra jämställdheten i akademisk miljö. Det vetenskapliga syftet var analys av lipider i parkinson-lik vävnad för fördjupad förståelse av Parkinson sjukdoms etiologi. Utöver detta var projektet satt att undersöka hur värmestabilisering av vävnad påverkar lipider och den lipidspecifika enzymaktiviteten. Dessa studier erbjöd en breddning av produktportföljen för det svenska bioteknikföretaget Denator AB.

Resultat och förväntade effekter

Ett välfungerande samarbete mellan Setous och Andréns framstående MSI-labb har upprättats. Som förväntat kompletterar labben varandra i kunskap och teknisk utrustning på ett ypperligt vis. Framtida samarbeten och utbyten är möjliggjorda. Resultat från Parkinsonstudierna har ej publicerats varför detaljer ej beskrivs närmre. Lovande data har lett till ingångar för vidare studier. Projektledaren Cecilia Eriksson har utvecklats tack vare de goda möjligheter projektet givit till fördjupad träning och studier av ledarskap, samt breddad till akademisk meritering.

Upplägg och genomförande

Parkinsonlik hjärnvävnad från modelldjur har analyserats och jämförts med motsvarande frisk vävnad. Mönster för lipid-distribution har givit ett litet antal intressanta molekyler att studera vidare. Ett stort fokus lades på metodutveckling för förbättrad känslighet i analysen, genom derivatisering av vävnaden. Samarbetet mellan labben har lett till möten mellan labbens medlemmar via stuieresa och konferenser. Projektledare Cecilia Eriksson har arbetat på båda siten. Det finns möjligheter att samarbetet kommer att fortgå i någon form även efter det att projektet avslutats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.