Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Studie av kommunikationsbehov vid interaktion mellan lastbilar och omgivande trafik vid konvojkörning

Diarienummer
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Målet är att ta reda på behov av extern signalering hos lastbilar som kör i platoons för att undvika omedvetna cut-ins genom att följa upp beteendemönster i trafiken och erfarenheter från tidigare platooningprojekt. Projektet har också som mål att identifiera use-cases där effekten av extern signalering kan utvärderas. Vidare är målet att beräkna hur mycket bränslebesparing som går förlorad på grund av cut-ins från omgivande trafik. Samtliga mål i projektet är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inte funnit något entydigt behov av att införa extern signalering på lastbilskonvojer. Beteendet i trafiken skiljer sig markant mellan USA och Europa. Naturalistiska studier i USA visar att det inte finns några cut-ins då avståndet mellan lastbilar är 30 m eller lägre. I Europa sker cut-ins även vid avstånd på 22 m vid platooning med ACC. Det finns alltså potential att spara bränsle om cut-ins kan undvikas. Use-cases som kan användas för utvärdering i simulatorstudie eller naturalistiska studier är: påfarter, omkörningar, filbyte vid vägarbete och avfarter.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes i fyra delar: (i) Intervju och workshops för att identifiera behov av extern signalering (ii) litteraturstudie och intervjuer för att följa upp erfarenheter från platooningprojekt och beteenden hos lastbilstrafik (iii) utifrån dialog med trafikanter identifiera sätt att utvärdera extern signalering och (iv) baserat på experimentdata beräkna potentiell förlust av bränslebesparing som orsakas av cut-ins. Subjektiva data bör kompletteras med kvantitativa naturalistiska data i en uppföljningsstudie.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04350

Statistik för sidan