Strukturell spänning och dynamik - en nyckelfråga för hållbarhet?

Diarienummer 2015-04315
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 464 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att bidra till ökad förståelse av hur man kan skapa mer effektiva innovationssystem som leder mot en hållbar samhällsutveckling. Resultatet visar att forskning som utgår från hur spänningar och obalanser kan påverka innovation och industriell dynamik har visserligen diskuterats under lång tid men ökat senaste decenniet. Denna forskning utgår från att spänningar är oundvikliga och även medför positiv kraft till förändring samt att utmaningen är att lära sig att hantera dessa spänningar, vilket diskuteras med hjälp av konceptet "ambidexterity".

Resultat och förväntade effekter

Projektet hade som mål att bidra till ökad förståelse av hur man kan skapa mer effektiva innovationssystem som leder mot en hållbar samhällsutveckling. Utifrån detta mål har arbetet resulterat i tre komplementära resultat fokuserade på en kvalitativ analys av forskningen inom fältet, en bibliometrisk analys av forskningen inom fältet samt en genomgång av Vinnovas projekt som kan kopplas till studiens fokus. Sammantaget visar studien att det finns stora möjligheter till fortsatt forskning om spänningars roll för innovation och policies.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på tre komplementära delar som alla utgår från centrala begrepp som spänningar ("tensions"), innovation, industriell dynamik, hållbarhet ("sustainability") samt policies. Den första delen är en bibliometrisk studie som grundar sig i analys av artiklar i SSCI-databasen (Web of Science) under perioden 2003-2015. Den andra delen är en traditionell litteraturstudie baserat på sökningar i artikeldatabaser. Den tredje delen är en genomgång av rapporter publicerade av Vinnova. Därutöver har det genomförts en workshop på Vinnova.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.