Strategisk utveckling av lärosätets samhällsutmaningsdrivna samverkansarbete

Diarienummer 2013-04748
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutet för innovation och samhällsförändring
Bidrag från Vinnova 4 958 965 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

övergripande mål har varit att utveckla en plattform för strategisk utveckling av lärosätets samhällsutmaningsdrivna samverkan. Ett delmål har varit att verifiera om man verkningsfullt kan dela in samverkan och nyttiggörande i två huvudformer: en idé- och kunskapsdriven samverkan respektive en samhällsutmaningsdriven. Vårt projekt utvisade, till följd av flera empiriskt präglade delprojekt, att indelningen är en bra grund för lärosätets utveckling av samverkansområdet. Utredningsfrågor avseende universitets strategi, organisering och struktur har en särskild tyngd.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en modell för strategisk utveckling av lärosätens samhällsutmaningsdrivna samverkansarbete. Det konstateras att det finns en avsaknad av utmaningsbärande strukturer inom universitetet för att hantera och understödja samverkan rörande samhällsutmaningar. Den organisatoriska förmågan hos universitetet avseende samverkan bör i det syftet stärkas. Om samverkansuppgiften framgångsrikt skall kunna integreras med akademins forskning och utbildning, bör forskare och andra berörda inom universitetet få ett tydligt besked om uppgiftens prioritet.

Upplägg och genomförande

Våra tre lärosäten Umeås, Linköpings och Göteborgs universitet har arbetet nära ihop under verksamhetsutvecklingsarbetet. Vi upplever att en framgångsrik verksamhetsomvandling vid universitet kräver att flera universitet arbetar tillsammans. Detta då det handlar om relativt omfattande förändringsprocesser både organisatoriskt och normmässigt. Erfarenheter från existerande samverkanskanaler, såsom centrumbildningar, nätverk och ämneskluster, kan och bör ligga till grund för de mått och steg en vidgad samverkan och nyttiggörande kräver.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.