Strategisk ledning av hållbara värdeskapande vårdprocesser

Diarienummer 2015-03615
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet fokuserade chefer på strategisk ledningsnivå och deras innovativa arbete att leda utveckling av hållbara, värdebaserade vårdprocesser och flöden i sjukvården. Fyra interaktiva nätverksträffar planerades för att skapa gemensamt lärande och nyskapande i hur glapp mellan strategiska och operativa nivåer kunde överbryggas. Ett mål var att finna lösningar och utveckla ett mer holistiskt ledningsarbete genom att reflektera över de variationer i ledningsarbetet som observerats.

Resultat och förväntade effekter

Centrala problematiker av glapp mellan strategisk och operativ ledning i utvecklingsprocesser, som var grunden till lärandenätverket, upprepades i genomförande av nätverket. Träffarna fokuserade detta ämne och genomfördes men i vidgade gruppkonstellationer. En pedagogisk modell som beskrev variationer i ledningsarbetet vidareutvecklades. Den presenterades vid konferens och beskrivs i publikation, rapport och i ett pedagogiskt material. Exempel på utvecklade förhållningssätt i ledningsstrategier beskrevs av deltagarna kopplat till logiker av tillit eller kontroll.

Upplägg och genomförande

Variationer av det strategiska ledningsarbetet hade observerats och utgjorde basen för lärandereflektioner. Seminarierna innehöll en balanserad blandning av korta introducerande inspel av forskarna (observationer kopplade till empiriska fynd och teorier), reflektioner i smågrupper och praktikernas beskrivning av exempel som varit framgångsrika, innovativa eller misstag som var lärande i processen. Mellan träffarna skedde intervjuer och analysarbeten vilket vidareutvecklade modellen som beskriver variationer i ledningsarbete på strategiska och operativa nivåer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.